درخواست برگزاری مجدد ژوژمان

هنرجویانی که به هر دلیلی نتوانسته اند در زمان مقرر در ژوژمان اعلامی آکادمی عکاسان جوان شرکت کنند و یا نمره قبولی کسب نکرده اند لازم است فرم درخواست برگزاری مجدد ژوژمان را تکمیل نمایند.

در سال 1403 مبلغ 500 هزار تومان جهت برگزاری مجدد و شرکت در ژوژمان هر دوره از هنرجو اخذ خواهد شد.


نام و نام خانوادگی(Required)
دوره را انتخاب نمایید(Required)